PRAVNI ZAPISI • Godina VI • br. 1 • str. 126-200

ZABRANA PLAGIRANJA I PRAVO CITIRANJA U NAUCI

Jezik rada: Srpski

Prof. dr dr h.c. Vladimir V. Vodinelić
Redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
e-mail: vladimir.vodinelic@pravnifakultet.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2015, str. 126-200

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap5-8587

KLJUČNE REČI
plagijat, zabrana plagiranja, citat, pravo citiranja, sastojci plagijata, sastojci dopuštenog citata, pravna priroda prava citiranja, nauka, analiza konkretnog slučaja.

APSTRAKT
U prvom delu porede se različita značenja izraza plagijat i različita uređenost plagijata u ličnom pravu, pravu o nauci i autorskom pravu. Autor smatra da su u autorskom pravu „plagijat“ i „zabrana plagiranja“ korisni pojmovi, mada ne i neophodni. Predlaže širu od rasprostranjene definicije plagijata, kao kombina-ciju sedam elemenata, čije ispunjenje je ogrešenje o zabranu plagiranja i povreda prava autora, a izaziva autorskopravnu reakciju. Pojedinačno analizira svaki od sedam elemenata plagijata. Takođe analizira i svaki od sedam uslova za dopušteno citiranje, čije nepoštovanje od strane lica koje u svoje delo preuzima delove tuđeg autorskog dela uvek predstavlja povredu autorskog prava, nekada i u vidu plagijata, a uvek izaziva pravnu reakciju. Obrađuje i pitanje pravne prirode prava citiranja. U drugom delu rada autor na primeru jednog udžbenika, u koji su preuzeti delovi drugih autorskih dela, pokazuje da li se radi o vršenju prava citiranja ili ogrešenjuo zabranu plagiranja.