PRAVNI ZAPISI • Godina VII • br. 1 • str. 68-116

PRILOZI ZA BIOGRAFIJU TOME ŽIVANOVIĆ

Jezik rada: Srpski

Ivan Janković
Advokat u penziji
e-mail: ijank@eunet.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2016, str. 68-116

Izvorni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-11185

KLJUČNE REČI
Toma Živanović, krivično pravo, kriminologija, sintetička filozofija prava, triparticija, međunarodni kongresi, Međunarodno udruže- nje za krivično pravo, Nobelova nagrada

APSTRAKT
Rad sadrži nove podatke o Tomi Živanoviću. Iako je on u Srbiji danas po- znat kao naučnik svetskog glasa i žrtva komunističkog režima, o Živanoviću postoji i jedna usmena tradicija, koja ga pamti kao sebičnog, škrtog i svadljivog čoveka, moralno neispravnog i nespremnog da pomogne studentima. Rad kritički ispituje tu tradiciju i delimično je potvrđuje a delimično opovrgava. Živanović je patio od kompleksa inferiornosti, pa je u socijalnoj komunikaciji reagovao arogantno i agresivno. U mladosti je njegova socijalna integracija bila otežana, ali je kasnije ušao u najviše krugove jugoslovenskog društva, delom zahvaljujući supruzi. Njegovi rani radovi o tripartitnom sistemu krivičnog prava i sintetičkoj pravnoj filozofiji bili su dobro primljeni, a on sam je bio istaknut član međunarodnih udruženja za krivične nauke i učesnik svih značajnijih skupova iz te oblasti. Po dolasku komunista na vlast je penzionisan, ali je kao član Akademije nauka vodio istraživačke projekte i putovao u inostranstvo na studijske boravke i međunarodne kongrese. U teorijskom pogledu, u ovom periodu Živanović nije stvorio ništa novo. Naprotiv, postao je opsednut značajem sopstvenih ranijih doprinosa, koje je smatrao univerzalno primenljivim „otkrićima”. Ova opsednutost je poljuljala njegov smisao za stvarnost, pa je sebe dva puta kandidovao za Nobelovu nagradu. Ocena Živanovićevog doprinosa pravnoj teoriji koja preovlađuje u domaćoj literaturi je preterana, mada nema sumnje da je između dva svetska rata on spadao među dvadesetak najuglednijih teoretičara prava u svetu.