PRAVNI ZAPISI • Godina VII • br. 1 • str. 134-152

ANTIKULTNA LEGISLATIVA U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA

Jezik rada: Srpski

Dr Aleksandar Matković
e-mail: al.matkovic@gmail.com

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2016, str. 134-152

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-10356

KLJUČNE REČI
antikultni propisi, verski kultovi, moralna panika, satanizam, okultizam, diskriminacija, ravnopravnost, verske slobode, verska prava

APSTRAKT
Apstrakt: U radu se analizira materija antikultnih propisa na prostoru Sjedinjenih Američkih Država. Razmatraju se uticaji i uzroci koji su doveli do nastanka pomenute legislative. Kroz analizu odredaba usvojenih u državama Ajdaho, Kalifornija i  Ilinois  izdvajaju  se  njihove  specifičnosti,  kao  i  zajednička  opšta  obeležja.  Autor ukazuje na direktnu povezanost fenomena satanističke moralne panike, sa jedne, i antikultnih propisa, sa druge strane. Zaključuje se da su glavne negativne odlike po- menutih pravnih akata: neosnovanost/nedovoljna osnovanost donošenja; kontroverznost primene u praksi; izostanak očekivanih društvenih rezultata; diskutabilnost u pogledu usklađenosti sa pravno zagarantovanim verskim slobodama i pravima; stvaranje perspektive za legalizaciju diskriminacije po verskoj osnovi; mogućnost i veća opravdanost primene opštih propisa koji nisu specijalizovano (tj. antikultno) orijentisani.