Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union
Godina VIII, Broj 1/2017, Strane 1-150

UDK 34
ISSN 2217-2815 (Štampano izdanje)
ISSN 2406-1287 (Online izdanje)

SADRŽAJ

ČLANCI

Dragoljub PopovićWhat are precedents and how should judges handle them? Considerations based on the jurisprudence of the European court of human rights

Tamara Matović, O zaveštavanju u srpskom srednjovekovnom pravu

Dušan Dubajić, Status ugovora o stranim investicijama tokom ponovnih pregovora države prijema investicije i stranog investitora

Dejan Đukić, Zaštita podataka o ličnosti sa osvrtom na novo zakonodavstvo Evropske unije u ovoj oblasti

Aleksa RadonjićHarmonization of good faith acquisition – the reason and the method

Damir Juras, Sandra Barešić, Nedjeljko Potkonjak, Prekršajno sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola u Republici Hrvatskoj

PRAVNE AKTUELNOSTI

Mario Reljanović, Prava zaposlenih na kruzerima – normativa i iskustva

PRIKAZI

Danilo Stevandić, Đuzepe de Vergotini, Uporedno ustavno pravo, Službeni glasnik, Beograd 2015, 740 str.

PRAVNA PRAKSA

Zoran Ivošević, Poistovećivanje radnje krivičnog dela sa krivičnim delom (Komentar odluke Ustavnog suda Srbije, broj IUz-424/2014 od 17.11.2016. godine)

BIBLIOGRAFIJA

Pravna bibliografija – Srbija 2016, priredila Ljiljana Prljinčević