PRAVNI ZAPISI • Godina VIII • br. 1 • str. 20-33

O ZAVEŠTAVANJU U SRPSKOM SREDNJOVEKOVNOM PRAVU

Jezik rada: Srpski

Tamara Matović, Ph.D
Istraživač saradnik, Vizantološki institut SANU
e-mail: tamara.matovic@vi.sanu.ac.rs.

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2017, str. 20-33

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-14323

KLJUČNE REČI
testament, posmrtni poklon, srednjovekovno srpsko pravo, vizantijsko pravo

APSTRAKT
Veza između srpskog srednjovekovnog i vizantijskog prava je višestruka i dobro poznata. Izrazi zaveštavanja u vizantijskom pravu, formalnopravno primljeni iz rimskog prava, dalje menjani kroz pojedinačne intervencije vizantijskih careva, ali i značajnim delom pravno neregulisani, odnosno oblikovani na nivou običaja, dalje su u kontaktu dve civilizacije vršili uticaj na oblik i prirodu tog pravnog posla među Srbima u srednjem veku. Sličnost pravnih instituta je vidljiva ne samo pri pregledu zakonskih propisa kompiliranih u Zakonopravilu Svetog Save i odredaba uvrštenih u pravne spomenike Dušanovog zakonodavstva već i pri upoređenju di- plomatičkih formulara različitih dokumenata nastalih u kancelarijama dve srednjovekovne države. Međutim, svest o raskoraku između propisa i pravne prakse, kako u Vizantiji tako i u srednjovekovnoj Srbiji, i izostanak sačuvanih testamenata bude sumnju  u  aktuelnost  propisanih  pravnih  instituta  i  otvaraju  mogućnost  za  dalju naučnu analizu tih pitanja.