PRAVNI ZAPISI • Godina VIII • br. 1 • str. 34-48

STATUS UGOVORA O STRANIM INVESTICIJAMA TOKOM PONOVNIH PREGOVORA DRŽAVE PRIJEMA INVESTICIJE I STRANOG INVESTITORA

Jezik rada: Srpski

Dušan Dubajić, master prava
Student doktorskih studija, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
e-mail: dusandubajic90@gmail.com

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2017, str. 34-48

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-13448

KLJUČNE REČI
strane investicije, ugovori, reviziona klauzula, ponovno pregovaranje, status ugovora

APSTRAKT
U radu je pokušano da se ukaže na to kakav je uticaj ponovnih pregovora na obaveze ugovornih strana iz ugovora o stranim investicijama. Ponovno pregovaranje doprinosi održavanju ugovora na snazi, ali može biti shvaćeno i kao signal da postoje značajne teškoće u sprovođenju ugovora. Podnošenje zahteva za pokretanje ponovnih pregovora može imati snažan psihološki uticaj na ugovornu stranu kojoj je  taj  zahtev  upućen.  Navedeni  zahtev  može  biti  shvaćen  kao  znak  da  će  uskoro prestati sprovođenje ugovora. Zbog toga je neophodno da se pruži jasno uveravanje da će se sa sprovođenjem ugovora o stranim investicijama nastaviti tokom ponovnih pregovora. Primarni cilj rada je da se ukaže na činjenicu da ponovni pregovori ne mogu biti shvaćeni kao alibi za izbegavanje ugovornih i drugih obaveza, nastalih iz stranih investicija. Pored toga, u radu će biti ukazano i na određena odstupanja od principa doslednog sprovođenja ugovora tokom ponovnih pregovora. Pomenuta odstupanja moraju biti restriktivno tumačena i kontrolisano primenjivana.