PRAVNI ZAPISI • Godina IX • br. 1 • str. 75-95

AUTONOMNA UREDBA: TEORIJSKOPRAVNO ODREĐENJE I POZITIVNOPRAVNI OKVIRI

Jezik rada: Srpski

Dr Danilo Stevandić
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
e-mail: stevandic.danilo@gmail.com

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2018, str. 75-95

Izvorni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-16232

KLJUČNE REČI
autonomna uredba, ustavna uredba, organizaciona uredba, policijska uredba, administrativna uredba, pravna uredba, uredbodavni domen, zakonski domen, zakon

APSTRAKT
U ovom radu je obrađen problem autonomne uredbe sa istorijskopravnog, teorijskopravnog i uporednopravnog stanovišta. Nakon uvodnih napomena o procesu jačanja izvršne vlasti u novovekovnoj državi, prvo je analiziran pojmovno-terminološki okvir autonomne uredbe, a zatim je određeno njeno mesto u okviru postojećih teorijskih klasifikacija. U trećem i četvrtom delu rada prikazani su rezultati istorijskopravnog i uporednopravnog uvida u problem autonomne uredbe, sa posebnim osvrtom na ustavna rešenja u Francuskoj i Republici Srbiji. Autor zaključuje da autonomna uredba u teorijskopravnom i pozitivnopravnom smislu predstavlja posebnu vrstu uredbe koja u modernoj državi ima znatno skromniji domašaj u odnosu na uredbe koje se donose na osnovu zakonskog ovlašćenja.