PRAVNI ZAPISI • Godina IX • br. 1 • str. 96-110

PRAVNA OBELEŽJA VIGILANTIZMA

Jezik rada: Srpski

Doc. dr Aleksandar Matković
Docent, Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
e-mail: al.matkovic@gmail.com

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2018, str. 96-110

Izvorni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-16748

KLJUČNE REČI
vigilantizam, pravo, pravda, uzimanje pravde u svoje ruke, samopomoć

APSTRAKT
U radu se analizira ukupnost pravnih obeležja fenomena vigilantizma. Unutar prvog poglavlja, razmotreni su pojam i obeležja navedenog fenomena. Drugo poglavlje posvećeno je specijalizovanom razmatranju njegovih pravnih karakteristika. U okviru treće tematske celine, prikazani su značajniji stavovi o vigilantizmu koji se susreću u literaturi. Završni, četvrti odeljak ima za cilj sveobuhvatnu analizu pravne dopuštenosti vigilantnih radnji. Uočeno je da radnje vigilanata mogu poprimiti obeležja brojnih krivičnih dela, veoma raznolikih u pogledu vrste pravom zaštićenog dobra. Između ostalog, zaključeno je da ne postoje pravno relevantni argumenti za načelnu legalizaciju vigilantizma, ali da određene okolnosti u konkretnim slučajevima mogu dovesti do eliminisanja protivpravnosti, odnosno do isključenja ili umanjenja odgovornosti učinioca- vigilanta. To se, pre svega, odnosi na institute stvarne zablude, nužne odbrane i njenog prekoračenja, kao i na druge faktore koji se tiču učinioca-vigilanta, ponašanja žrtve vigilantne radnje, kao i odlika konkretne vigilantne situacije.