PRAVNI ZAPISI • Godina IX • br. 1 • str. 127-140

ZBORNICI FETVI NA OSMANSKOM JEZIKU: OPŠTI PREGLED

Jezik rada: Srpski

Irena D. Kolaj-Ristanović
Istorijski arhiv Beograda
e-mail: irena.ristanovic@arhiv-beograd.org                                         

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2018, str. 127-140

Izvorni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-16976

KLJUČNE REČI
fetva, šerijat, osmanski, zbornik

APSTRAKT
Pravna rešenja, kao odgovori na pitanja u okviru šerijatskog zakona, data usmeno ili pismeno, nazvana fetvama, imala su svoj razvojni put još od vremena proroka Muhameda. Fetva kao sredstvo kojim se islam prilagođavao civilizacijskim promenama održala se do danas, te se kao takva koristi u rešavanju svakodnevnih problema vernika. Ovim radom, autor je nastojao da predstavi razvojni put i ulogu fetve u islamskom društvu, osvrnuvši se na osnovne pojmove verskog zakona – šerijata i očuvanja fetvi na osmanskom jeziku kao pokretnog kulturnog nasleđa.