PRAVNI ZAPISI • Godina X • br. 1 • str. 125-140

USLOVI ZA SOLEMNIZACIJU UGOVORA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI ZAKLJUČENOG U VANSUDSKOM POSTUPKU NAMIRENJA

Jezik rada: Srpski

Dr Vladimir Crnjanski
Advokat
e-mail: dg51@sbb.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2019, str. 125-140

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-20887

KLJUČNE REČI
vansudski postupak namirenja, uslovi za solemnizaciju ugovora o prodaji nepokretnosti zaključenog u vansudskom postupku namirenja, zakonski razlozi za uskraćivanje službene radnje

APSTRAKT
U  Republici  Srbiji  je  Zakonom  o  hipoteci  uređen  vansudski  postupak hipotekarnog namirenja. I pored toga što u našem pravnom sistemu postoji paralelizam zakonskih formi zasnivanja hipoteke, najčešće se hipoteka zasniva u formi javnobeležničkog zapisa koji ima snagu izvršne isprave. U postupku vansudskog namirenja ne učestvuje nijedan organ javne vlasti, pa je uloga javnog beležnika posebno značajna prilikom ocene ispunjenosti uslova za solemnizaciju ugovora o prodaji  nepokretnosti  zaključenog  u  vansudskom  postupku  namirenja.  U  ovom radu  poseban  akcenat  se  stavlja  na  odsustvo  zakonskih  razloga  za  uskraćivanje službene radnje kao jednog od osnovnih uslova bez čijeg ispunjenja javni beležnik ne može da pristupi solemnizaciji ugovora o prodaji nepokretnosti zaključenog u vansudskom postupku namirenja. Pomenuto pitanje je pravno delikatno posebno zbog činjenice da se vansudski postupak namirenja sprovodi bez kontrole organa javne vlasti. Iako postoje određena pravna stanovišta koja pomenutom problemu pristupaju iz različitih uglova posmatranja, u našoj pravnoj doktrini do sada ovo pravno  pitanje  nije  sagledano  u  svetlu  razloga  za  uskraćivanje  službene  radnje propisanih  zakonom  koji  uređuje  javnobeležničku  delatnost.  Upravo  zbog  toga, cilj ovog rada je da se na sveobuhvatan i pravno obrazložen način razjasni celina problema koja se pojavljuje pred javnim beležnikom prilikom ocene ispunjenosti uslova za  solemnizaciju  ugovora o prodaji  nepokretnosti zaključenog u vansudskom postupku namirenja.