PRAVNI ZAPISI • Godina X • br. 1 • str. 180-200

KRIVIČNO DELO PREVARE U UPOREDNOM ZAKONODAVSTVU

Jezik rada: Srpski

Dr Vukan Slavković
Profesor, Visoka škola za kriminalistiku i bezbednost u Nišu
e-mail: vukanslavkovic@yahoo.com

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2019, str. 180-200

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-21123

KLJUČNE REČI
prevara, obmana, zloupotreba poverenja, imovina, krivično delo

APSTRAKT
U  radu  je  izvršeno  istraživanje  normi  u  sferi  odgovornosti  za  krivično delo prevare i uporedna analiza analognih odredbi više zemalja. Autor razmatra teorijska shvatanja i propise koji regulišu dato krivično delo u zakonodavstvu Velike Britanije, SAD, Francuske, Nemačke, Španije i Holandije. Sprovedeno proučavanje ukazuje da se značajna pažnja pridaje načinu izvršenja krivičnog dela, zbog čega je angloameričko pravo usmereno na analizu više pravnih pojmova koji karakterišu prevaru. U tom smislu, pored pozitivnog zakonodavstva, analiziran je termin prevare sa krivičnopravnog i građanskopravnog aspekta, kao i arhivska građa u kojoj se po prvi put pominje pojam „lažno predstavljanje“. Druga analizirana zakonodavstva veći značaj pridaju okolnostima pod kojima je krivično delo izvršeno, usled čega se uzima u obzir socijalni položaj, uzrast i zdravstveno stanje oštećenog, kao i karakteristike imovine koja je predmet izvršenja krivičnog dela. Dok je Velika Britanija opštem pojmu prevare posvetila poseban zakon, države evrokontinentalnog pravnog sistema prevaru regulišu u okviru krivičnog zakona, koji pored osnovnog pojma predviđa i posebne vrste prevare kao zasebna krivična dela.