PRAVNI ZAPISI • Godina X • br. 1 • str. 201-200

O USTANOVI VAKUFA I VAKUFSKIM DOBRIMA U KNEŽEVINI SRBIJI 1830-1878: PRAVNO ISTORIJSKI OKVIR

Jezik rada: Srpski

M. sc. Irena D. Kolaj Ristanović
Asistent, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
e-mail: irena.sekerleme@gmail.com

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2019, str. 201-220

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-20008

KLJUČNE REČI
vakuf, islamsko pravo, šerijat, Turci Osmanlije, Hatišerif

APSTRAKT
Ustanova vakufa u Osmanskom carstvu zaživela je na prostorima Balkana odmah nakon osvajanja. Izgrađena na vakufskoj zemlji, u skladu sa šerijatskim pravom, uživala je posebne povlastice. Vakufska dobra menjala su status tokom svog postojanja, a u vreme Kneževine Srbije imovinsko-pravni odnosi u vezi sa statusom zadužbina postali su zamršeni i takvi ostali sve do donošenja Zakona o islamskoj zajednici 1930. godine u Kraljevini Jugoslaviji. Ovaj rad bavi se pravnim statusom vakufa u Kneževini Srbiji, sa osvrtom na ustanovu vakufa u skladu sa islamskim pravom.