PRAVNI ZAPISI • Godina X • br. 1 • str. 221-236

DOSTUPNOST ORFAN LEKOVA: OSNOVNA PRAVNA PITANJA RAZVOJA I FINANSIRANJA

Jezik rada: Srpski

Dr Sanja Stojković-Zlatanović
Naučni saradnik, Institut društvenih nauka u Beogradu
e-mail: sanjazlatanovic1@gmail.com

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2019, str. 221-236

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-20657

KLJUČNE REČI
Orfan lekovi, finansiranje, dostupnost zdravstvene zaštite, načelo pravednosti, javno-privatno partnerstvo

APSTRAKT
U radu se kritički analiziraju osnovni modeli razvoja i finansiranja orfan lekova, odnosno lekova za lečenje retkih bolesti, polazeći od principa jednakosti u  zdravlju,  proklamovanog  u  okvirima  Svetske  zdravstvene  organizacije,  i  zaštite prava ranjivih kategorija stanovništva. Primenjen je uporednopravni i normativni metod, gde se na osnovama regulative Evropske unije i prava država članica ukazuje na moguće pravce razvoja domaćeg prava u kontekstu obezbeđenja dostupnosti pacijentima i ostvarivanja prava na zaštitu zdravlja. Stanovište Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Nitecki v. Poland se, posebno, analizira sa aspekta refundacije cene orfan leka i ostvarivanja prava na dostupnost zdravstvenih usluga pacijentima. Model javno-privatnog partnerstva utvrđen je kao najadekvatniji u uslovima ograničenih javnih resursa, na strani države, i potrebe za iskazivanjem društvene odgovornosti, na strani (farmaceutskih) kompanija.