PRAVNI ZAPISI • Godina XI • br. 1 • str. 93-120

NOVI PRAVCI U ELEKTRONSKOJ PRAVNOJ REGULATIVI EVROPSKE UNIJE POSLE 2015: PRAVNA REGULATIVA REMETILAČKE INOVACIJE

Jezik rada: Engleski

Prof. dr Andrej Savin
Dekan pravnih studija, Poslovni Univerzitet Kopenhagen (CBS)
e-mail: as.law@cbs.dk

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2020, str. 93-120

Izvorni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-26241

KLJUČNE REČI
Pravo Evropske unije, remetilačka inovacija, jedinstveno tržište, usluge informacionog društva, IT pravo, regulativa platformi

APSTRAKT
Ovaj rad istražuje postepenu promenu smera u evropskoj elektron- skoj politici na nivou regulative „sadržaja“ (nasuprot regulative telekom infrastrukture) koja se dogodila nakon uvođenja Strategije jedinstve- nog digitalnog tržišta za 2015. godinu. Tvrdi se da, iako su glavni ciljevi politike pre 2015. bili promocija i olakšavanje slobodnog kretanja elektronskih usluga putem liberalizacije, digitalna strategija posle 2015. godi- ne menja smer na kome je izvorno bila zasnovana u smer ka odbrani od stvarnih i zamišljenih pretnji i ka umanjenju efekata liberalizacije. U prvom delu su izloženi ciljevi digitalne politike EU pre 2015. godine. Tvrdi se da se ona temelji na relativno niskom nivou regulativne in- tervencije usluga informacionog društva i na čvrstom režimu posredničke odgovornosti.U drugom delu istražuju se glavne regulatorne metode posle 2015. godine: reakcije na pojavu platformi i njihov uvećan značaj, nove vrste pravila i novi regulatorni principi. U završnom delu daje se kritički pregled i objašnjava zašto je trenutni pristup neadekvatan za budućnost.