PRAVNI ZAPISI • Godina XI • br. 1 • str. 141-172

DOMAŠAJ PRAVILA CONTRA PROFERENTEM U TUMAČENJU OPŠTIH USLOVA UGOVORA

Jezik rada: Srpski

Doc. dr Slobodan Vukadinović
Docent, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu,
Spoljni saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd
e-mail: slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2020, str. 141-172

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-27038

KLJUČNE REČI
tumačenje, ugovor, opšti uslovi, nejasne odredbe, contra proferentem, contra stipulatorem

APSTRAKT
Polazeći  od  sistema  pravila  tumačenja  ugovora,  u  radu  se  razmatraju najpre dva nesporna uslova za primenu pravila contra proferentem: (1) nejasnost odredbe, kao pitanje odvojeno od činjenice da je odredba postala sporna među ugo- varačima i (2) činjenica da je ugovor jednostrano predložila ili samostalno sastavila jedna strana. U nastavku u fokusu su neujednačena stanovišta po pitanjima: (1) da li je ovo pravilo nužno povezano sa zaštitom slabije strane ili se primenjuje bez ob- zira na suštinsku (ne)jednaku snagu ugovornih strana; (2) da li vođenje pregovora i postojanje razumne prethodne mogućnosti upoznavanja sa sadržinom opštih uslova isključuju primenu ovog pravila; (3) da li ovo pravilo u savremenom pravu treba primenjivati  restriktivno  ili  liberalnije;  (4)  da  li  je  ono  opšti  i  univerzalni  pravni princip ili se primenjuje samo kada je merodavnim propisom izričito predviđeno? Ako se odgovori na ova pitanja mogu stepenovati, onda se mogu srazmerno tome i uzimati u obzir prilikom odmeravanja domena primene pravila contra proferen- tem. Na taj način čini se mogućom ne samo isključiva već i proporcionalna primena ovog pravila. Autor ukazuje da je, uz uvažavanje postventivne i preventivne uloge, pravilo contra proferentem jedno od dopunskih i posebnih pravila tumačenja i pri- menjuje  se  uz  poštovanje  opštih  i  drugih  posebnih  pravila,  što  podrazumeva  pre svega traganje za zajedničkom namerom ugovornih strana. Primena pravila contra proferentem je uslovljena i ograničena. Koliki će biti njegov domašaj u praksi, trebalo bi da zavisi od svih okolnosti konkretnog slučaja, a pri odmeravanju primene treba voditi računa i o osnovnim načelima obligacionog prava.