PRAVNI ZAPISI • Godina XI • br. 1 • str. 173-203

HOD PO ŽICI: O USTAVNOSTI OGRANIČENJA SLOBODE VEROISPOVESTI U VANREDNOM STANJU PROGLAŠENOM U SRBIJI USLED EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

Jezik rada: Srpski

Dr Srđan Milošević
Naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd
e-mail: srdjan.milosevic@inis.bg.ac.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2020, str. 173-203

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-26626

KLJUČNE REČI
načelo svetovnosti, sekularizam, sloboda veroispovesti, ograničenje sloboda i prava, Ustav Republike Srbije, epidemija Covid-19, pričešćivanje

APSTRAKT
U prilogu je sugerisan jedan mogući odgovor na dilemu da li je u uslovima epidemije, sa stanovišta odredaba koje su sadržane u Ustavu Republike Srbije i relevantnom zakonodavstvu, dopušteno da nadležni organ ograničavajuće interveniše u domenu verske slobode – uključujući liturgijsko okupljanje i obavljanja obre- da pričešćivanja. Predstavljen je, najpre, tok polemike koja je o tom pitanju vođena u javnosti. Zatim je dat kratak osvrt na stanovište doktrine i sudske jurisprudencije o problematici odnosa države i crkve i prava na slobodno veroispovedanje. Pošto je razmotren sadržaj ustavnih garancija prava na slobodno veroispovedanje u Srbiji, sistemskim tumačenjem ustavnih odredaba i na osnovu utvrđene hijerarhije zaštićenih dobara (život i zdravlje ljudi i sloboda veroispovesti) izveden je zaključak da je i u uslovima vanrednog stanja moguće ograničenje slobode veroispovedanja, ne samo u smislu legitimnog zahteva da se neki obred prilagodi epidemiološkim zahtevima već i da se, in ultima linea, privremeno zabrani.