PRAVNI ZAPISI • Godina I • br. 2 • str. 400-411

PREDSEDNIČKI IMUNITET KAO ŠTIT OD ODGOVORNOSTI ZA MEĐUNARODNE ZLOČINE

Jezik rada: Srpski

Mr Vukčević Nenad
Advokat

.

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2010, str. 400-411

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap1002400X

KLJUČNE REČI
Predsednički imunitet; međunarodni zločini; sudska nadležnost

APSTRAKT
Zbog svog posebnog položaja predsednici država su uvek uživali specijalan status u međunarodnom pravu. Decenijama, svi njihovi akti su bili zaštićeni pravilom međunarodnog prava koje im je garantovalo potpuni imunitet od inostranog građanskog i krivičnog gonjenja. Ovo pravilo je obuhvatalo i zaštićenost od inostranog procesuiranja za međunarodne zločine. Razlog za postojanje potpunog imuniteta za šefove država ležao je u činjenici da su oni uvek smatrani delom države koju predstavljaju. Na taj način, pravilo jednakosti država je bilo zadovoljeno. Ipak, sa druge strane, pravilo imuniteta je omogućilo da predsednici država, kao lica koja su najčešće najodgovornija za učinjene međunarodne zločine, izbegnu svoju odgovornost. Povećana svest međunarodne zajednice o zaštiti osnovnih ljudskih prava nakon Drugog svetskog rata doprinela je ograničavanju predsedničkog imuniteta u odnosu na međunarodne zločine. Ovakva praksa je najpre uspostavljena pred novoosnovanim međunarodnim sudovima, a potom i pred domaćim sudovima. Ipak, granice predsedničkog imuniteta u odnosu na međunarodne zločine nisu u potpunosti definisane u okviru međunarodnog prava. Zbog toga, prilikom odlučivanja o predsedničkom imunitetu, domaći sudovi su donosili odluke koje se bitno razlikuju od odluka donetih od strane međunarodnih sudova. Ovakvo postupanje sudova omogućilo je da pojedini diktatori i dalje prolaze nekažnjeno za međunarodne zločine koje su učinili. Ovaj rad se bavi savremenim mogućnostima za kažnjavanje diktatora. Autor objašnjava koji sudovi danas imaju nadležnost da procesuiraju bivše i sadašnje predsednike država za učinjene međunarodne zločine. Takođe, autor ukazuje na promenjeni položaj šefova država pred domaćim i međunarodnim sudovima, koji nije više u potpunosti zaštićen pravilom imuniteta kada su u pitanju međunarodni zločini.