PRAVNI ZAPISI • Godina II • br. 2 • str. 430-446

NOVA PRAVA PUTNIKA U OBLASTI AUTOBUSKOG PREVOZA U EVROPSKOJ UNIJI

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Damnjanović Katarina
Vanredna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

.

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2011, str. 430-446

Pregledni članak

DOI: 10.5937/pravzap1102430D

KLJUČNE REČI
prava putnika u autobuskom prevozu; prevozilac; putnici; osobe sa invaliditetom i smanjenom mogućnošću kretanja; oprema lica sa invaliditetom; autobus; usluga autobuskog prevoza

APSTRAKT
Evropska unija je, nakon dugih konsultacija i teških pregovora vođenih između institucija Unije, država članica i zainteresovanih privrednih subjekata i korisnika autobuskog prevoza, uspela da, posle domena vazdušnog, železničkog, pomorskog i prevoza unutrašnjim vodenim putevima, usvoji pravila o posebnim pravima putnika u autobuskom prevozu, sadržana u Uredbi br. 181/2011 od 16. februara 2011. godine. U ovom članku analiziraju se rešenja sadržana u novoj uredbi, koja će stupiti na snagu u martu 2013. godine, a pre svega ona kojima se ustanovljavaju pravila u pogledu zabrane diskriminacije putnika u odnosu na uslove prevoza koje nude prevozioci; prava putnika u slučaju nesreće koja je rezultat korišćenja autobusa i obuhvata smrt ili telesne povrede putnika ili gubitak i oštećenje njihovog prtljaga; zabrane diskriminacije i predviđanja obavezne pomoći za lica sa invaliditetom i osoba sa smanjenom mogućnošću kretanja; prava putnika u slučaju otkazivanja prevoza ili zakašnjenja; minimalnih informacija koje se moraju dostavljati putnicima u autobuskom prevozu; i rešavanja žalbi.