PRAVNI ZAPISI • Godina II • br. 2 • str. 467-514

NOVE USTANOVE I NOVA REŠENJA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU SRBIJE OD 26. SEPTEMBRA 2011. GODINE

Jezik rada: Srpski

Dr Momčilo Grubač, prof. Emeritus
Redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

.

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2011, str. 467-514

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap1102467G

KLJUČNE REČI
Zakonik o krivičnom postupku; dokazivanje; tužilačka istraga; optuženje; glavni pretres; pravni lekovi; posebni postupci

APSTRAKT
U ovom radu autor je dao kritički prikaz procesnih ustanova i rešenja sadržanih u novom Zakoniku o krivičnom postupku Srbije koji je donet 26. septembra 2011. godine, a treba da stupi na snagu 15. januara 2012. godine (u postupcima za krivična dela organizovanog kriminala i ratne zločine), odnosno 15. januara 2013. godine (u ostalim predmetima). U zaključku autor ukazuje da bi vreme do početka opšte primene Zakonika trebalo iskoristiti za popravak pogrešnih ili nedovoljno preciznih odredaba Zakonika, za preduzimanje organizacionih reformi javnog tužilaštva i policije, da bi se te državne službe osposobile za adekvatno i efikasno vođenje nove istrage, i za edukaciju pravosudnog kadra koji nema dovoljnog znanja i veštine za primenu mnogih novih procesnih ustanova preuzetih prvenstveno iz angloameričkog pravnog sistema.