PRAVNI ZAPISI • Godina II • br. 2 • str. 343-357

UTICAJ EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA NA SRPSKO ZAKONODAVSTVO I SUDSKU PRAKSU

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Dragoljub Popović
Sudija Evropskog suda za ljudska prava
Redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

.

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2011, str. 343-357

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap1102343P

KLJUČNE REČI
Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda; Evropski sud za ljudska prava; zakonodavstvo; sudska praksa; ujednačavanje sudske prakse; srpsko pravo; pravosuđe; argumentacija; saznanje prava; presuda

APSTRAKT
Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda je ratifikacijom postala deo unutrašnjeg prava Republike Srbije. Uticaj Konvencije na srpsko pravo ogleda se u zakonodavstvu i u sudskoj praksi. Primere uticaja na zakonodavstvo predstavljaju uvođenje posebnog razloga za ponavljanje parničnog postupka iz člana 422. ZPP-a i sredstva za obezbeđenje suđenja u razumnom roku iz člana 82. Zakona o Ustavnom sudu. U pogledu uticaja Konvencije na sudsku praksu, treba obratiti pažnju na citiranje tog akta pred domaćim sudovima, kao i u sudskim presudama. Poseban vid uticaja Konvencije na srpsko pravo nalazi se u presudama Evropskog suda koje su izrečene zbog nepostojanja ujednačene prakse domaćih sudova. Evropski sud se našao u položaju regulatora naše sudske prakse. U vezi s primenom evropskog prava ljudskih prava pred srpskim sudovima javlja se i problem saznanja tog prava. Taj problem bi trebalo rešiti na praktičan način.