PRAVNI ZAPISI • Godina II • br. 2 • str. 515-567

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU SRBIJE 2011

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Rakić-Vodinelić Vesna
Redovna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

.

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2011, str. 515-567

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap1102515R

KLJUČNE REČI
novi Zakon o parničnom postupku; ubrzanje parničnog postupka; povrede prava na pravično suđenje

APSTRAKT
Predmet rada je kritički prikaz Zakona o parničnom postupku iz 2011. godine, sa akcentom na ona zakonska rešenja koja treba da dovedu do bržeg okončanja postupka, po cenu povrede evropskog standarda pravičnog suđenja.