PRAVNI ZAPISI • Godina III • br. 2 • str. 323-351

GRAĐANSKO-PRAVNA ODGOVORNOST PROIZVOĐAČA ZA ŠTETU OD NEISPRAVNOG PROIZVODA

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Ivančević Katarina
Redovna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
email: katarina.ivancevic@pravnifakultet.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2012, str. 323-351

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap3-3033

KLJUČNE REČI
neispravan proizvod; šteta; odgovornost proizvođača; potrošač; oštećeni; ZOO; Direktiva 85/374/EEZ

APSTRAKT
Svojevremeno je Zakon o obligacionim odnosima imao nov i jedinstven pristup regulišući odgovornost proizvođača stvari sa nedostatkom kao zaseban institut. Sa namerom usklađivanja regulative u zemljama članicama Evropske unije, po pitanju ove vrste odgovornosti je doneta Direktiva 85/374/EEZ. U radu se razmatralo na koji način su u postupku usklađivanja sa evropskim pravom odredbe Direktive 85/374/EEZ prenete u nacionalna prava država koje su nastale na teritoriji bivše SFRJ, sa osvrtom na pravo država članica EU. Sve države nastale na teritoriji bivše SFRJ imale su kao polaznu osnovu odredbu Zakona o obligacionim odnosima koji su u startu preuzele, ali su u postupku usklađivanja propisa sa Direktivom 85/374/EEZ izvršile bitne izmene. Analiza pokazuje da su prisutne određene razlike, da postoje dobre i loše strane pojedinih rešenja, i da novodoneti propisi stavljaju oštećena lica u nepovoljniji položaj u odnosu na onaj koji imaju po osnovu odredaba Zakona o obligacionim odnosima. Takođe, konstatovano je da ima nekih odstupanja od zahteva u pogledu primene odredaba Direktive 85/374/EEZ.