PRAVNI ZAPISI • Godina III • br. 2 • str. 299-322

MEDICINSKO-PRAVNI ASPEKTI TRANSSEKSUALNOSTI – U SUSRET PRIZNAVANJU PRAVNIH POSLEDICA PROMENE POLA U SRBIJI

Jezik rada: Srpski

Dr Simić Jelena
Asistentkinja, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
email: jelena.simic@pravnifakultet.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2012, str. 299-322

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap3-2954

KLJUČNE REČI
transrodnost; transseksualnost; ‘promena pola’; rodni identitet; Evropski sud za ljudska prava; diskriminacija; hirurška intervencija; telesni integritet

APSTRAKT
Rodni identitet je jedan od najosnovnijih aspekata života svakog pojedinca. Rod osobe određuje se po njenom rođenju. Rod postaje, sociološki i pravno gledano, činjenica od koje zavise brojna druga prava jedne osobe tokom njenog života. Međutim, određeni, ne tako veliki, broj ljudi ima problem da se identifikuje sa polom dobijenim na rođenju. Problem nastaje jer njihov unutrašnji, lični doživljaj roda nije u skladu sa rodom koji su dobili rođenjem. Ove osobe nazivaju se transrodne ili transseksualne osobe i ovaj članak govori o njima. Ovaj problem mogu imati i tzv. interseks osobe koje su rođenjem dobile psihološke a nekad i fizičke karakteristike oba pola (i muškog i ženskog), te se kao takve ne mogu svrstati ni u jedan ni u drugi pol, već kao interseks osobe stoje između oba pola. U ovom radu analiziraće se medicinskopravni aspekti transseksualnosti, odnosno pravni aspekti i pravne posledice promene pola, kao i stanje ljudskih prava transrodnih i interseks osoba koje je dugo bilo ignorisano i zapostavljano iako su problemi sa kojima se one suočavaju ozbiljni i često karakteristični samo za tu grupu lica. Autor se bavi zadatim medicinskim uslovima poput obavezne sterilizacije ili odstranjivanja polnih organa, koji su u velikom broju zemalja jedini put do pravne promene statusa, što često predstavlja nesavladivu teškoću za trans osobu, vređajući pritom njeno pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života i pravo na telesni integritet. Autor zaključuje da u svetlu najnovijih inicijativa o depatologizaciji transseksualnosti, sa stanovišta ljudskih prava i adekvatne medicinske pomoći, dijagnostifikovanje mentalnog poremećaja ne sme biti uslov da bi se trans osobi pružila adekvatna medicinska nega koja će biti pokrivena delom ili u celosti od strane zdravstvenog osiguranja.