PRAVNI ZAPISI • Godina IV • br. 2 • str. 476-510

MUKE PO STATUTU: DA LI ĆE JEZIČKA DOGMATIZACIJA USTAVA UKINUTI POLITIČKU AUTONOMIJU VOJVODINE? – PRILOG ZA JAVNU RASPRAVU O USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI STATUTA VOJVODINE

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Beširević Violeta
Redovna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
email: violeta.besirevic@pravnifakultet.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2013, str. 476-510

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap5-5040

KLJUČNE REČI
Ustav RS; Statut AP Vojvodine; politička i teritorijalna autonomija; politička decentralizacija; nacionalne manjine

APSTRAKT
Ustavnom sudu Republike Srbije podneti su predlog i dve inicijative za ocenu ustavnosti i zakonitosti Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine 2009. godine, neposredno nakon njegovog stupanja na snagu. U ovom radu, autorka se, oslanjajući se na svoje izlaganje u svojstvu amicus curiae pred Ustavnim sudom RS, osvrće na oblik državnog uređenja Republike Srbije, načelna pitanja u vezi sa pravnom prirodom i predmetom Statuta APV, kao i na pojedinačne razloge osporavanja ustavnosti i zakonitosti njegovih odredaba. Rad ukazuje na opasnost od jezičke dogmatizacije Ustava i ustavnopravnu neutemeljenost većine razloga zbog kojih se traži odluka o nesaglasnosti navedenog akta sa Ustavom i zakonima RS. Polazeći od građanske suverenosti na kojoj se temelji politička autonomija AP Vojvodine (čl. 12, 176. i 182. Ustava Republike Srbije), autorka ističe potrebu očuvanja političke decentralizacije garantovane Ustavom RS, kojom se omogućava učešće većeg broja građana u vršenju vlasti i jača demokratski princip na kome se temelji Republika Srbija. Autorka takođe ističe da bi usvajanje zahteva predlagača, koji se odnose na stavljanje van snage statutarnih odredaba o zaštiti pripadnika nacionalnih manjina, znatno ugrozilo zaštitu njihovih prava, budući da se ta zaštita, shodno principu supsidijarnosti, najefikasnije ostvaruje na teritoriji na kojoj pripadnici nacionalnih manjina žive tradicionalno i u značajnom broju.