PRAVNI ZAPISI • Godina IV • br. 2 • str. 351-372

PRAVO KAO FAKTOR VOĐENJA KULTURNE POLITIKE U SRBIJI

Jezik rada: Srpski

Dr Blagojević Predrag
Viši savetnik, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
email: pedjab968@yahoo.com    

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2013, str. 351-372

Pregledni članak

DOI: 10.5937/pravzap5-4881

KLJUČNE REČI
pravo; kulturna politika; pravni instrumenti; zakonodavne aktivnosti u kulturi; državno-pravno uređenje kulture; budžetsko finansiranje kulture; sistem osnivanja i održavanja kontinuiteta u radu ustanova kulture; privatizacija u kulturi; edukacija menadžment

APSTRAKT
Osnovni cilj ovog rada je da se nakon slojevite analize pozicije prava kao faktora vođenja kulturne politike u Srbiji utvrdi značaj adekvatnog korišćenja efekata prava na ukupan razvoj naše kulture. U tom kontekstu je neophodno utvrditi kakav uticaj trenutno pravo ima na vođenje kulturne politike i nakon toga šta bi trebalo učiniti da se u budućnosti taj uticaj značajno poveća. Rezultat ovog rada se odnosi na nedvosmisleni zaključak da pravo, kroz korišćenje različitih pravnih instrumenata, može vršiti ogroman uticaj na vođenje kulturne politike u Srbiji, ali da je prethodno potrebno preduzeti određene mere kojima bi se intenzivirao ovaj postupak. To se pre svega odnosi na afirmaciju principa multidisciplinarnog korišćenja pravnih instrumenata u vođenju kulturne politike, kombinovanju efekata različitih pravnih instrumenata u ovom procesu i podizanju svesti o opštem značaju prava za razvoj kulture. Nakon toga će biti moguće korišćenje pravnih instrumenata u vođenju kulturne politike u punom kapacitetu čime bi naša kultura dobila veliku podršku za budući razvoj.