PRAVNI ZAPISI • Godina IV • br. 2 • str. 253-273

GLOBALIZACIJA – ‘ZLATNO DOBA’ ILI ‘SUMRAK’ PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE?

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Damnjanović Katarina
Redovna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
email: katarina.damnjanovic@pravnifakultet.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2013, str. 253-273

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap5-3994

KLJUČNE REČI
globalizacija; multinacionalne kompanije; prava intelektualne svojine; autorsko pravo; patent; kompjuterski programi; slobodni softveri

APSTRAKT
U ovom članku autorka se bavi uticajem procesa globalizacije svetske privrede na postojeći sistem zaštite prava intelektualne svojine. Nakon ukazivanja na osnovne posledice ovog fenomena na domen prava intelektualne svojine, autorka ukazuje na činjenicu da su ova prava poslednjih decenija doživela pravi procvat te da mnogi smatraju da je reč o njihovom ‘zlatnom dobu’. Istovremeno, u članku je ukazano i na negativne posledice globalizacije i, analizom novih pojavnih oblika zloupotrebe ovih prava u domenu patenata i autorskog prava, učinjen je pokušaj da se ukaže na osnovne slabosti postojećeg sistema zaštite i predstave moguća rešenja koja nameće ubrzani razvoj novih tehnologija.