PRAVNI ZAPISI • Godina V • br. 2 • str. 448-477

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U PRAVU REPUBLIKE HRVATSKE

Jezik rada: Hrvatski

Dr Juras Damir
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja u Splitu, Hrvatska
e-mail: Damir.Juras@xnet.hr

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2014, str. 448-477

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-7026

KLJUČNE REČI
disciplinska odgovornost; disciplinski postupak; državni službenik; Republika Hrvatska; službena dužnost

APSTRAKT
U radu se daje prikaz uređenja disciplinske odgovornosti državnih službenika u Republici Hrvatskoj, a uz pojedine institute navode se stajališta pravne teorije i sudske prakse. Uvodno se daje zakonsko određenje pojma državnog službenika i definiraju službena dužnost i disciplinska odgovornost. U središnjem dijelu rada autor opisuje povrede službene dužnosti, disciplinske kazne, pravila disciplinskog postupka, postupak udaljenja iz službe državnog službenika te sudsku zaštitu protiv odluka u disciplinskom postupku. Autor zaključuje da je potrebno preciznije regulirati disciplinsku odgovornost državnih službenika za nedolično ponašanje izvan službe, katalog kazni dopuniti uvjetnim prestankom državne službe, propisati mogućnost kažnjavanja umirovljenih državnih službenika, raspravu u odsutnosti državnog službenika omogućiti već nakon prvog neopravdanog izostanka, a udaljenje iz službe uvjetovati i opravdanim očekivanjem da bi državnom službeniku mogla biti izrečena kazna prestanak državne službe.