PRAVNI ZAPISI • Godina VI • br. 2 • str. 428-441

ELEKTRONSKI PEČAT APOSTILLE U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE

Jezik rada: Srpski

Snežana Đurđević
Studentkinja doktorskih studija, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
e-mail: snezana.djurdjevic@gmail.com

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2015, str. 428-441

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap5-9226

KLJUČNE REČI
legalizacija, javna isprava, pečat Apostille, e-Registar, e-Apostille.

APSTRAKT
Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava je najšire prihvaćena i primenjivana konvencija doneta u okrilju Haške konferencije za međunarodno privatno pravo. Međutim, u vreme donošenja Konvencije imalo se u vidu samo tada postojeće „papirno” okruženje, pa je sa razvojem modernih informacionih tehnologija bilo neophodno prilagoditi njenu primenu novim okolnostima. Iz tog razloga je 2006. godine započet Pilot-program: elektronski Apostille (e-APP), koji s jedne strane pruža mogućnost za vođenje elektronskog registra izdatih pečata Apostille, a sa druge strane za izdavanje pečata Apostille u elektronskom obliku. Do sada su dvadeset tri države implementirale barem jednu od ove dve komponente projekta. S obzirom na to da ovaj program doprinosi bržoj i pouzdanijoj upotrebi stranih javnih isprava i znatno unapređuje međunarodnu saradnju, u ovom članku razmotrena je mogućnost njegove implementacije u pravni sistem Republike Srbije.