PRAVNI ZAPISI • Godina VI • br. 2 • str. 261-283

ŠTA BI REKAO SUDIJA KUK? O PRAVNIM SREDSTVIMA U SLUČAJU KRŠENJA PROPISA OD STRANE NAJVIŠIH ORGANA REPUBLIKE SRBIJE

Jezik rada: Srpski

Doc. dr Jelena Jerinić
Docentkinja, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
e-mail: jelena.jerinic@pravnifakultet.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2015, str. 261-283

Izvorni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-9652

KLJUČNE REČI
vladavina prava, zakonitost, pravna sredstva, pojedinačni akti Narodne skupštine, izborna nadležnost Narodne skupštine, sudska kontrola, upravni spor, ustavna žalba.

APSTRAKT
Članak sadrži hipotetičku analizu mogućnosti za pravnu kontrolu jed- nog akta Narodne skupštine, konkretno akta o izboru nosioca javne funkcije. Da bi odgovorila na pitanje o dostupnim pravnim sredstvima za kontrolu konkretnog akta, autorka prvo analizira karakter tog akta i dolazi do zaključka da je reč o pojedinačnom pravnom aktu, tačnije upravnom aktu, koji je moguće kontrolisati u upravnom sporu. S obzirom na to da je, u okolnostima konkretnog slučaja, krug lica legitimisanih za pokretanje upravnog spora bio veoma sužen, autorka takođe ispituje i da li je u ovoj situaciji i sličnim situacijama moglo doći do kontrole pred Ustavnim sudom, odnosno da li bi se građani i građanke mogli obratiti Ustavnom sudu kada smatraju da je postupanjem državnih organa povređeno samo načelo vladavine prava.