PRAVNI ZAPISI • Godina VI • br. 2 • str. 362-374

KRITIČKI OSVRT NA ZAKON O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA

Jezik rada: Srpski

Dr Cvijetin Đorđić
Specijalista za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminaliteta i terorizma
Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
e-mail: cvijetin.dj@sbb.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2015, str. 362-374

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-8723

KLJUČNE REČI
sudija za izvršenje, osuđenici, zatvor, krivične sankcije, pritvor, pritvorenici, mere prinude, disciplinska odgovornost.

APSTRAKT
Osnovni  razlog  za  donošenje  novog  zakona  kojim  se  uređuje  izvršenje krivičnih sankcija bio je potreba ustanovljenja novog instituta – sudije za izvršenje krivičnih sankcija, kao specijalizovanog sudskog organa za zaštitu prava lica lišenih slobode. Ideja kojom je bio rukovođen zakonodavac je bila do te mere dominantna da je u drugi plan stavila sve ostale institute, teme i oblasti koje su predmet reguli- sanja pomenutog zakona. Umesto da se iskoristi prilika i koriguju nedostaci prethodnog propisa, zadovoljstvo uvođenjem novog instituta kao da je učinilo nevažnim ostale odredbe zakona, pa su postojeći nedostaci ostali, a njima su pridodati novi. Sa druge strane, ni sâm institut sudije za izvršenje krivičnih sankcija nije obrađen toliko temeljno da bi zasenio ostale nedostatke zakona. Ovim člankom ukazuje se na poje- dina rešenja zakona koja su pogrešna, nepotpuna, ili površna. Počev od konstrukcije „odložene primene” zakona koji je inače stupio na pravnu snagu, u članku se dalje kritikuju pojedina rešenja u vezi sa nadležnosti sudije za izvršenje krivičnih sankcija, nepreciznosti kod uređivanja odlaganja i prekida izvršenja kazne zatvora, nepreciznosti kod propisivanja mera prinude i izvršenja mere pritvora, disciplinske odgovornosti osuđenih lica, kao i manjkavost odredaba o radnim odnosima, sa posebnim osvrtom na deo o stručnom osposobljavanju i disciplinskoj odgovornosti zaposlenih u zavodima. Zbog ograničenog obima teksta nisu prikazani nedostaci zakona u delu u kojem se propisuju prava osuđenih lica, o čemu će biti reči u dogledno vreme.