PRAVNI ZAPISI • Godina VI • br. 2 • str. 394-427

KAZNENOPRAVNA ZAŠTITA U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA I KOMPJUTORSKOG PRAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Jezik rada: Hrvatski

Dr. Sc. Dragan Zlatović
Prof. v. š. (naslovno zvanje), pročelnik Upravnog studija Veleučilišta u Šibeniku
e-mail: zlatovic@vus.hr

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2015, str. 394-427

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-9750

KLJUČNE REČI
intelektualno vlasništvo, patent, žig, industrijski dizajn, autorsko pravo, kazneno pravo, kompjutorsko pravo.

APSTRAKT
Sve češće povrede, s velikim štetama za nosioce prava intelektualne svo- jine, utjecale su na pojačani angažman država članica i same Europske unije na usklađivanju  kaznenopravne  zaštite  na  području  prava  intelektualne  svojine.  U ovom radu uz analizu postojećih mjera i akata posebno se sagledava i usklađenost hrvatskog zakonodavstva s novim tendencijama koje se provode u Europskoj uniji.