PRAVNI ZAPISI • Godina VII • br. 2 • str. 271-296

PRINUDNO IZVRŠENJE NA OSNOVU JAVNOBELEŽNIČKE IZVRŠNE ISPRAVE

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Monika Milošević
Vanredna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
e-mail: monika.milosevic@pravnifakultet.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2016, str. 271-296

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-12636

KLJUČNE REČI
izvršna isprava, javnobeležnička isprava, podobnost za izvršenje, potvrda izvršnosti, Uredba o uvođenju  evropskog izvršnog naslova o nespornim tražbinama u sekundarnom pravu, Uredba o nadležnosti, priznanju I izvršenju sudskih odluka u građanskim i privrednim    stvarima, pravna sredstva protiv javnobeležničkih izvršnih isprava

APSTRAKT
Apstrakt: Svedoci smo trenda tzv. dejudicijalizacije sa ciljem rasterećenja sudova. Stvaranjem ili učešćem u stvaranju izvršnih isprava, javni beležnici doprinose prevenciji vođenja posebnih postupaka radi utvrđenja, ali i radi prinudnog ostvarenja prava, čime se otklanja potreba za vođenjem kognicionih sudskih postupaka u kojima bi se utvrđivala sporna prava i tražile osnove za traženje izvršenja. Zaštita poverioca koji na osnovu izvršne javnobeležničke isprave može tražiti izvršenje i te kako nameće potrebu za javnobeležničkim ispravama kao izvršnim ispravama. Nesporno je da se time štiti i dužnik od troškova vođenja parničnog postupka. Polazeći od ovoga, autor najpre razmatra koje javnobeležničke isprave imaju svojstvo izvršnog naslova, zatim analizira uslove koji su neophodni za izvršnost javnobeležničke isprave,  a  sve  to  korišćenjem  uporednopravnog,  kao  i  egzegetskog  metoda. Autor analizira i primenu javnobeležničke isprave kao izvršnog naslova u Evropskoj uniji na osnovu Uredbe o uvođenju evropskog izvršnog naslova o nespornim tražbinama u sekundarnom pravu. Najzad, autor razmatra i pravna sredstva koja se mogu primeniti protiv javnobeležničkih izvršnih isprava.