PRAVNI ZAPISI • Godina VII • br. 2 • str. 297-323

PRAVNI STATUS ROMA U KNEŽEVINI SRBIJI

Jezik rada: Srpski

Ivan Janković
Advokat u penziji
e-mail: ijank@eunet.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2016, str. 297-323

Izvorni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-11964

KLJUČNE REČI
Romi, Cigani, ciganski haračluk, nomadi, sedentarizacija, personalna jurisdikcija, Kneževina Srbija, osmansko pravo

APSTRAKT
Cilj rada je da, na osnovu analize zakonodavstva i administrativne prakse, ispita pravni status Roma u Srbiji 1815–1884. Iako je u drugim oblastima Srbija saobražavala svoje zakonodavstvo sa zapadnoevropskim, u ovoj je zadržala nasleđene osmanske propise i običaje. Romi su bili podređeni jurisdikciji posebnog državnog organa, ciganskog haračlije (do 1853) i plaćali su poseban porez na ličnost, ciganski harač (do 1884). Ovaj režim je u početku primenjivan na celokupnu, kako nomadsku tako i sedentarnu romsku populaciju, a kasnije (od oko 1839) samo na nomade.  Prvi  pokušaji  da  se  Romi  stalno  nasele  nisu  bili  inspirisani  zakonodavstvom  hrišćanske  Evrope  nego  su  se  odvijali  u  okviru  internih  reformi  osmanske države  i  u  skladu  s  njima.  Tek  kasnije,  oko  1860.  godine,  državni  organi  govore o naseljavanju Roma kao o evropskoj tekovini i predlažu ga kao još jedan korak ka strateškom cilju Srbije da se saobrazi sa „obrazovanom Evropom”. Sedentarizacija većine nomadskih Roma je sprovedena od sredine 1860-ih do sredine 1870-ih, uglavnom bez sistematske prinude državnih vlasti.