PRAVNI ZAPISI • Godina VIII • br. 2 • str. 249-266

PDV TRETMAN TRANSAKCIJA IZMEĐU CENTRALE I OGRANKA

Jezik rada: Srpski

Doc. dr Miloš Milošević
Docent, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
e-mail: milosevic@ius.bg.ac.rs

Doc. dr Svetislav V. Kostić
Docent, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
e-mail: skostic@ius.bg.ac.rs

.

Pravni zapisi, br. 2/2017, str. 249-266

Izvorni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-16163

KLJUČNE REČI
PDV, centrala, ogranak, PDV grupacija, FCE Bank, Scandia

APSTRAKT
PDV  tretman  transakcija  između  centrale  i  ogranka  razlikuje  se  u  zavisnosti  od  teritorijalnog  rasprostiranja  poreskog  obveznika.  Ukoliko  se  centrala  i ogranak nalaze u granicama jedne poreske jurisdikcije, njihove transakcije su neoporezive s obzirom na to da se odvijaju u okviru jedinstvenog obveznika. Na istom argumentu zasniva se i neoporezivi tretman prekograničnog pružanja usluga između centrale i ogranka i vice versa. Međutim, ukoliko jedan od entiteta postane član lokalne PDV grupacije, dolazi do „podele“ jedinstvenog obveznika i usluge podležu oporezivanju.  Prekogranična  isporuka  dobara,  s  druge  strane,  uvek  je  oporeziva, kao što to nalaže oporezivanje prema načelu odredišta. Detaljna analiza opisanog poreskog tretmana predmet je ovog rada.