PRAVNI ZAPISI • Godina VIII • br. 2 • str. 267-282

O DOKTRINI NEDELEGACIJE U PRAVNOJ TRADICIJI SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

Jezik rada: Srpski

Dr Danilo Stevandić
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
e-mail: stevandic.danilo@gmail.com

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2017, str. 267-282

Izvorni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-15104

KLJUČNE REČI
Doktrina nedelegacije (Non-delegation Doctrine), doktrina delegacije (Delegation doctrine), zakonodavna delegacija, test „ jasnog principa “, Vrhovni sud

APSTRAKT
U  članku  se  razmatra  primena  doktrine  nedelegacije  (Non-delegation doctrine)  u  pravnom  poretku  Sjedinjenih  Američkih  Država.  Posle  uvodnih  izlaganja, prvo je ispitan ustavni osnov doktrine nedelegacije, a zatim su razmotrena osnovna stanovišta pravne nauke u pogledu problema zakonodavne delegacije. Proučavanje postanka i razvitka doktrine nedelegacije zaokruženo je analizom prakse Vrhovnog suda za vreme i posle perioda „Nju dila“. Autor zaključuje da je, prema aktuelnom pristupu Vrhovnog suda problemu zakonodavne delegacije, oživljavanje doktrine nedelegacije malo verovatno, ali da istovremeno ideja nedelegacije zakonodavnih ovlašćenja i dalje živi u jednom delu pravne nauke i sudske prakse.