PRAVNI ZAPISI • Godina VIII • br. 2 • str. 317-335

INTERESI U OSNOVI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA:DOBIT AKCIONARA VERSUS DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Jezik rada: Srpski

Dunja Dubajić
Doktorantkinja, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
e-mail: dubajicidd@yahoo.com

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2017, str. 317-335

Izvorni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-15047

KLJUČNE REČI
Korporativno upravljanje, interes kompanije, dobit akcionara, stejkholderi, društvena odgovornost kompanija

APSTRAKT
U radu autor se bavi mogućnostima orijentacije između ciljeva kompanijskog poslovanja koji imaju profitni ili društveno koristan karakter. Nejasnoće i nesigurnosti koje se vezuju za pojmove „društvena odgovornost“ „interes društva“ i „interes akcionara“ prikazane su u svetlu savremenih tendencija regulisanja kompanijskih odnosa, uz osvrt na značajne pravce u teoretskim istraživanjima. Ukazuje se  na  sistematičnu  dubinu  problema  izbora  između  dobiti  akcionara  i  društvene odgovornosti. Nepogodnost kontraktualnih kontrolnih mehanizama zaštite interesa u kompanijskim odnosima traži balans u jasnom normiranju važnih pitanja koje problem izaziva, kao što je pitanje prioriteta interesa koji se štiti od posledica neuspešnog, odnosno lošeg korporativnog upravljanja.