PRAVNI ZAPISI • Godina VIII • br. 2 • str. 336-351

PRAVNO REGULISANJE DRŽAVNE POMOĆI U REPUBLICI SRBIJI

Jezik rada: Srpski

Dr Nina Maksimović Sekulić
Docentkinja, Visoka škola modernog biznisa, Beograd
e-mail: nina.maksimovicbg@gmail.com

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2017, str. 336-351

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-15556

KLJUČNE REČI
državna pomoć, kontrola državne pomoći, javna preduzeća, Evropska unija, Republika Srbija

APSTRAKT
Od osnivanja Evropske unije veliki značaj se pridaje oblasti državne pomoći, pre svega zbog negativnog uticaja državnog protekcionizma na evropski ekonomski prostor i slobodu trgovine. Shodno tome, u sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju, koje EU zaključuje sa potencijalnim kandidatima za članstvo, državna pomoć je jedna od najuređenijih oblasti. Obaveze Republike Srbije u oblasti državne pomoći definisane su članom 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Prema Prelaznom sporazumu, bilo je neophodno uspostaviti transparentni sistem kontrole, sa osnovnim ciljem da se dodelom državne pomoći ne narušava konkurencija na tržištu i minimalizuju mogućnosti da se pojedini akteri na tržištu dovode u privilegovan položaj. Cilj ovog rada je da se metodom analize predstavi normativno regulisanje državne pomoći i način njene kontrole u pravnom sistemu Republike Srbije, posebno u odnosu na javna preduzeća.