PRAVNI ZAPISI • Godina X • br. 2 • str. 399-412

NORMATIVNA OVLAŠĆENJA ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE U SRBIJI

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Jelena Jerinić
Vanredna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
e-mail: jelena.jerinic@pravnifakultet.rs

Prof. dr Bogoljub Milosavljević
Redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
e-mail: bogoljub.milosavljevic@pravnifakultet.rs

.

Pravni zapisi, br. 2/2019, str. 399-412

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-23969

KLJUČNE REČI
lokalna samouprava, opšti akti, skupština opštine, skupština grada, normativna funkcija lokalne samouprave, nadležnosti lokalne samouprave, Evropska povelja o lokalnoj samoupravi

APSTRAKT
Lokalnim propisima, iz izvorne i poverene nadležnosti lokalne samouprave, uređuju se brojni odnosi značajni za kvalitet života i ostvarivanje prava, obaveza i pravnih interesa građana i drugih lica. Pitanja donosilaca, vrste, karaktera i pravne snage ovih propisa na sličan način uređivana su u većini naših ustava i propisa o lokalnoj samoupravi. Prema važećim propisima, nosilac normativnih ovlašćenja u okvirima lokalne samouprave jeste lokalna skupština, kao njen najviši organ. Međutim, i pored ustavnih i zakonskih odredaba koje na to upućuju, i u praksi drugih lokalnih organa, sreću se brojni akti koji su po svojoj prirodi opšti pravni akti i kojima se na izvorni način pokušava urediti neko pitanje iz delokruga lokalne samouprave. Takve akte Ustavni sud je poslednjih godina redovno stavljao van snage, a na osnovu analize tih odluka autori izvlače određene zaključke u pogledu normativnih ovlašćenja organa lokalne samouprave u našem današnjem sistemu.