PRAVNI ZAPISI • Godina X • br. 2 • str. 472-489

PRAKTIČNE POSLEDICE OPREDELJENJA ZA BINARNU ILI KONTINUUM TEORIJU PO RAZVOJ KORPORATIVNOG PRAVA U EVROPSKOJ UNIJI I SRBIJI

Jezik rada: Srpski

Doc. dr Marija Mijatović
Docent, Fakultet za pravne i poslovne studije “dr Lazar Vrkatić”
e-mail: marija.mijatovic@flv.edu.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2019, str. 472-489

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-21101

KLJUČNE REČI
korporativno pravo, binarna teorija, kontinuum teorija, hibridna teorija, meko pravo, korporativno upravljanje

APSTRAKT
Pitanje pravca razvoja korporativnog prava, kako u Evropskoj uniji tako i u Srbiji, jeste pre svega pitanje opredeljenja između različitih regulatornih sredstava. Stoga je cilj autora ovog rada da obrazloži instrumentalne posledice koje proizilaze iz  zauzimanja  stavova  tzv.  binarne  teorije  ili,  s  druge  strane,  kontinuum  teorije. Prema binarnoj teoriji, kontroverznom pojmu mekog prava (engl. soft law) odriče se pravna snaga, te mu se s normativnog aspekta ne pridaje dovoljan značaj, niti se promoviše njegova veća upotreba. S druge strane, kontinuum teorija dozvoljava utemeljenje soft law propisa kao pravne kategorije, te se na nju nadovezuje hibrid- na teorija prema kojoj je od suštinske važnosti kombinovanje tvrdog prava (engl. hard law) i soft law akata. U Evropskoj uniji već postoji tradicija primene hibridnog pristupa u korporativnom pravu, dok je u Srbiji potrebno dalje promovisati njegov potencijal, posebno s obzirom na neophodnost unapređenja korporativne prakse i u uslovima procesa harmonizacije domaćeg prava sa komunitarnim pravom.