PRAVNI ZAPISI • Godina X • br. 2 • str. 490-516

RAZLIČITI KONCEPTI OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI: NACRT OKVIRNIH PRAVILA I NAČELA EVROPSKOG ODŠTETNOG PRAVA KAO UZOR SRPSKOM PRAVU?

Jezik rada: Engleski

Miloš Sekulić
Student doktorskih studija, Pravni fakutet Univerziteta u Novom Sadu
e-mail: milossekulic89@gmail.com

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2019, str. 490-516

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-23029

KLJUČNE REČI
Nacrt okvirnih pravila, Načela evropskog odštetnog prava, Zakon o obligacionim odnosima, opšti slučaj objektivne odgovornosti, posebni slučajevi objektivne odgovornosti

APSTRAKT
U okviru Evropske unije nastali su brojni razvojni projekti u cilju harmonizacije građanskog prava država članica. Ovi projekti, nastali kao rezultat rada stručnjaka širom Evropske unije, deo su takozvanog „mekog prava“ i mogu da posluže kao važan uzor domaćim zakonodavcima, uključujući i srpskog, prilikom regulisanja određenih pitanja. Razvojni projekti su u vezi sa praktično svim oblastima savremenog građanskog prava, u manjoj ili većoj meri. U ovom radu je naglasak na analizi objektivne odgovornosti za štetu kao važnom obliku odgovornosti u savremenom svetu, punom povećanih rizika za ljude i njihovu okolinu. Razmatrani razvojni projekti u ovom radu su Nacrt okvirnih pravila i Principi evropskog odštetnog prava, budući da se radi o novijim razvojnim projektima koji koriste različite koncepte prilikom regulisanja objektivne odgovornosti. Dok su se autori Nacrta okvirnih pravila opredelili za pojedinačno navođenje svih slučajeva kada se za štetu odgovara bez obzira na krivicu, autori Principa evropskog odštetnog prava su se opredelili za jedan opšti slučaj objektivne odgovornosti, prilično usko regulisan, te stoga ova dva konceptualno različita pravna akta mogu da pokažu drukčije pristupe prilikom regulisanja objektivne odgovornosti. Cilj ovog rada je da pokaže da li srpsko zakonodavstvo, odnosno Zakon o obligacionim odnosima koji reguliše ovaj oblik odgovornosti za štetu, može da bude unapređeno preuzimanjem rešenja iz navedenih razvojnih projekata. Zaključak autora je da se to u određenoj meri može učiniti, da je najbolji pristup kombinacija opšteg slučaja objektivne odgovornosti sa posebnim, uz uvažavanje pojedinih rešenja iz Nacrta okvirnih pravila, ali i da srpski Zakon o obligacionim odnosima ima određene prednosti u odnosu na pomenute razvojne projekte, naročito u odnosu na Principe evropskog odštetnog prava.