Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union
Godina XIV, Broj 1/2023, Strane 1-222

UDK 34
ISSN 2217-2815 (Štampano izdanje)
eISSN 2406-1387 (Online izdanje)

SADRŽAJ

UVODNI ESEJ

Maurizio Arcari, Rat u Ukrajini i međunarodni pravni poredak: šta sledi nakon nesreće?

ČLANCI

Wasiq Dar, Boris Praštalo,Kriza legitimiteta u investicionoj arbitraži: veštačka inteligencija kao potencijalni spasilac?

Aleksa Radonjić, Ko je trgovac u onlajn okruženju iz perspektive potrošačkog prava? Od Srbije do EU i natrag

Petar Antić, Sankcionisanje govora mržnje na internetu: u potrazi za najboljim pristupom

Mila Petrović, Odgovornost poslodavca u Srbiji za štetu prouzrokovanu povredom na radu: slučaj profesionalnih sportista

Mila Đorđević, Milica Vlajić, Koliko košta advokatski pripravnik? O karakteristikama obavljanja pripravničkog staža u advokatskim kancelarijama u Srbiji

Sava Vojnović, (Ne)kažnjavanje građanske neposlušnosti

Asset Adibayev, Mart Susi, Zaštita prava na rad osoba sa invaliditetom: iskustvo Kazahstana iz ugla međunarodnog prava i prava EU

PRIKAZ

Adriana Zaharijević, Kako je moguće rodno kompetentno pravo? Dragica Vujadinović, Antonio Álvarez del Cuvillo, Susanne Strand (ur.), Feminist Approaches to Law – Theoretical and Historical Insights, Cham, Springer i LAWGEM, 2023.