Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union
Godina III, Broj 2/2012, Strane 251-467

UDK 34
ISSN 2217-2815 (Štampano izdanje)

SADRŽAJ

ČLANCI

Michael MartinekOtto von Gierke (1841 – 1921) – Leben und Werk eines großen deutschen Juristen

Saša Janković, Načelo oportuniteta u radu Zaštitnika građana

Jelena Simić, Medicinskopravni aspekti transseksualnosti – u susret priznavanju pravnih posledica promene pola u Srbiji

Katarina Ivančević, Građanskopravna odgovornost proizvođača za štetu od neispravnog proizvoda

Hayder Ajeel Fadhil AltamimiJurisdiction Over Grave Breaches of Human Rights in Iraq Committed by PMSCs Contracted with the USA: The Nisur Square Incident

PRAVNE AKTUELNOSTI

Zoran Ivošević, Komisija za žalbe Saveta za štampu – godinu dana posle

PRILOZI

Kimo Čavdar, Karakteristike pojmova „trgovac“ i „trgovinski ugovor“ u odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o obligacionim odnosima Republike Makedonije

PRIKAZI

Jelena Volić-Hellbusch, Ivan Janković, Na belom hlebu: smrtna kazna u Srbiji 1804–2002, Službeni glasnik i Clio, Beograd 2012, 622 str.

PRAVNA PRAKSA

Biserka Živanović, Produženo pravo na naknadu plate nereizabranih nosilaca pravosudne funkcije i sudije za prekršaje koji nije izabran za sudiju prekršajnog suda – komentar presude Apelacionog suda u Beogradu Gž1 4831/12 od 14. novembra 2012. godine

STUDENTSKI RADOVI

Danilo Stevandić, Uredbe u pravnom poretku Republike Srbije

Milan Mijović, Pravni aspekti saobraćaja u kosmosu

IN MEMORIAM: “Višak života” – Vojin Dimitrijević

HRONIKA FAKULTETA (2012. godina), priredila Milka Bekjarev