Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union
Godina V, Broj 2/2014, Strane 345-653

UDK 34
ISSN 2217-2815 (Štampano izdanje)
ISSN 2406-1387 (Online izdanje)

SADRŽAJ

ČLANCI

Tatjana Papić, Međunarodne obaveze međunarodnih organizacija

Judit Sándor, Right to health and the human organ: Right as a consequence?

Dušan Vranjanac, Naučna priroda jurisprudencije Dzona Ostina

Vladimir Mikić, Funkcije preambula savremenih ustava

Damir Juras, Disciplinska odgovornost drzavnih sluzbenika u pravu Republike Hrvatske

Vukan Slavković, Krivicnopravno regulisanje pornografije u savremenom zakonodavstvu

Velisav Marković, Ugovor o faktoringu u pravu Republike Srbije

PRAVNE AKTUELNOSTI

Miloš Milošević, Značajnija odstupanja Zakona o porezu na dodatu vrednost od komunitarne PDV regulative

Slađana Aras Kramar, Suradnja centra za socijalnu skrb i suda u obiteljskim sudskim postupcima – novo hrvatsko obiteljskopravno uređenje

PRILOZI

Ivan Janković, Macke

PRIKAZI

Mladen R. Tišma, Donald P. Kommers, Russel A. Miller, The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, 3. prerađeno i prošireno izdanje, Duke University Press, Durham – London 2012, 874 str .

PRAVNA PRAKSA

Zoran Ivošević, Okončanje parničnog postupka u slučaju nepotpune procesne zajednice nužnih suparničara (Komentar zakonske odredbe i sudske odluke)

Vesna Rakić-Vodinelić, Praksa Evropskog suda za ljudska prava o penzijama – tumačenja člana 1. Protokola 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

STUDENTSKI RADOVI

Jovan Radulović, Sinteza procesnih stilova adversijalnog i mešovitog sistema krivičnog procesnog prava na primeru Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju – Deo 2.

HRONIKA FAKULTETA (2014. godina), priredila Iva Ruškuc