Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union
Godina IX, Broj 2/2018, Strane 219-385

UDK 34
ISSN 2217-2815 (Štampano izdanje)
ISSN 2406-1287 (Online izdanje)

SADRŽAJ

ČLANCI

Mladen Jeličić, Načelo pomoći neukoj stranci u prekršajnom postupku

Dragan Obradović, Stare osobe – ranjiva kategorija učesnika u saobraćaju

Jelena SimićThe protection of nasciturus within the civil law

Ana Batrićević and Nikola Paunović, Nezakonito odlaganje otpada u zakonodavstvu EU i praksi Suda pravde EU

Damir Juras and Ivana Erceg Ćurić, Izvanredni otkaz ugovora o radu u pravu Republike Hrvatske

Berislav Matijević, Buduća šteta i mogućnosti njezine naknade

Sanda Ćorac, Nezakonito prekogranično odvođenje/zadržavanje dece od strane jednog roditelja sa aspekta prakse Evropskog suda za ljudska prava

PRIKAZI

Aleksa Nikolić, Javna uprava u moralnom  procepu, Institut za političke studije, Beograd, 2016, 261 str.

HRONIKA FAKULTETA (2018. godina), edited by Ivana Ilić