Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union
Godina IX, Broj 1/2018, Strane 1-218

UDK 34
ISSN 2217-2815 (Štampano izdanje)
ISSN 2406-1287 (Online izdanje)

SADRŽAJ

ČLANCI

Vojislav Damnjanović, Kolizija i konkurencija ljudskih prava i sloboda u nemačkom pravu

Violeta Beširević„Uhvati me ako možeš“: osvrt na problem (ne)odgovornosti transnacionalnih korporacija zbog kršenja ljudskih prava

Carlos Flores Juberías, Postepena transformacija španskog ustavnog prava: povodom 40. godišnjice španskog ustava iz 1978. godine

Danilo Stevandić, Autonomna uredba: teorijskopravno određenje i pozitivnopravni okviri

Aleksandar Matković, Pravna obeležja vigilantizma

Biljana Gavrilović, Srbijansko-prečanski spor oko dokazivanja svedocima prilikom donošenja jugoslovenskog Zakonika o građanskom parničnom postupku

Irena D. Kolaj Ristanović, Zbornici fetvi na osmanskom jeziku: opšti pregled

PRAVNE AKTUELNOSTI

Katinka Beretka, De iure potvrđenost multikulturalnog karaktera AP Vojvodine – kritički prikaz (ne)postojećih normativnih nadležnosti autonomne pokrajine u oblasti manjinskih prava

PRILOZI

Svetlana Gradinac, Završna reč Đure Jakšića na suđenju zbog pripovetke „Ranjenik“

PRIKAZI

Dejan A. Milić, Knjiga o snazi reči: Sima Avramović, Rhetorike techne – Veština besedništva i javni nastup, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – Službeni glasnik – Dosije studio, Beograd, 2018, IV izdanje, 545 str.

IN MEMORIAM – Prof. dr Katarina Damnjanović

BIBLIOGRAFIJA

Pravna bibliografija – Srbija 2017, priredila Ljiljana Prljinčević