Preuzmite Uputstvo za autorke i autore

Časopis Pravni zapisi objavljuje naučne članke, komentare zakonodavne i sudske prakse, pravne polemike i prikaze knjiga. U Pravnim zapisima se objavljuju isključivo radovi koji nisu ranije objavljeni niti su ponuđeni drugim časopisima na objavljivanje. Časopis ne objavljuje radove koji su u izvornom obliku preuzeti iz odbranjenih master radova, doktorskih disertacija ili knjiga.

Objavljuju se radovi pisani na engleskom jeziku, a samo izuzetno radovi  na srpkom jeziku koji neće imati prioritet u objavljivanju. Rukopisi na engleskom jeziku koji ne zadovoljavaju jezičke standarde neće biti razmatrani radi objavljivanja. Zbog toga je potrebno da, pre prijave, rukopis bude lektorisan od strane stručne osobe kojoj je engleski  maternji jezik ili od strane prevodioca za engleski jezik.

Rukopis treba pripremiti u MS Word formatu i dostaviti ga putem sistema za elektronsko uređivanje časopisa SCindeks Asistent (http://aseestant.ceon.rs/index.php/pravzap/login ako imate registrovan nalog, odnosno: http://aseestant.ceon.rs/index.php/pravzap/user/register ukoliko nalog u ovom sistemu nemate). Elektronsko uređivanje časopisa omogućava autorima da prate proces objavljivanja rukopisa.

 

Pravni zapisi objavljuju prikaze u formi naučnog članka ili naučne kritike uređene u skladu sa ovim Uputstvima. Prikaz u formi naučnog članka ili naučne kritike podleže recenzijama.

Pravni zapisi objavljuju prikaze u formi priloga koji treba da budu uređeni u skladu sa Uputstvima u pogledu citiranja i podnaslova. Pored toga prikaz:

 • treba da ima do 1500 reči;
 • uključuje punu bibliografsku referencu knjige na koju se odnosi: ime i prezime autora/urednika, naziv knjige, izdavača, godinu izdavanja, broj strana;
 • ukazuje na glavne ideje, kvalitete i kritiku knjige; prepričavanje sadržaja ili prekomerno citiranje delova knjige treba izbegavati;
 • ne uključuju kritiku autora zato što nije napisao knjigu po “ukusu“ autora prikaza;
 • izbegava neumereno hvaljenje autora/urednika ili knjige;
 • ukazuje na auditorijum kojem je knjiga namenjena;
 • sadrži afilijaciju i e-mail adresu autora prikaza;

Pre nego što pošalju prikaze u formi priloga, autorke i autori treba da kontaktiraju Glavnu i odgovornu urednicu radi provere zainteresovanosti časopisa za objavljivanjem predloženog prikaza. Kontakt e-mail: pravni.zapisi@pravnifakultet.rs

 PRIPREMA RUKOPISA

Naučni članci po pravilu ne prelaze dužinu od 15.000 reči, u fontu Times New Roman, 12 pt, prored 1,5, leva margina 3,5 cm, a desna 3 cm. Uredništvo može odobriti duže radove u izuzetnim slučajevima.

Naučni članci se objavljuju na engleskom jeziku sa  apstraktom na srpskom jeziku (do 1.000 karaktera), ili na srpskom jeziku latiničkim pismom sa apstraktom na engleskom jeziku na kraju teksta (do 1.000 karaktera).

Ime autora/autorke piše se u desnom uglu sa zvezdicom koja u delu za fusnote otvara referencu sa titulom, institucijom i e-mail adresom. Potom mogu da slede izjava zahvalnosti, naziv projekta čiji članak deo, izvor finansijske podrške i dr:

Primer:
Petar Petrović*
Redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; e-mail: petrovic.petar@gmail.com

Apstrakt na početku naučnog članka, do 1.000 karaktera, sadrži cilj istraživanja, metode, rezultate i zaključak. Posle apstrakta sledi do 10 ključnih reči.

Ostali tekstovi se objavljuju na srpskom ili engleskom jeziku latiničkim pismom bez rezimea, apstrakta i ključnih reči. Ako tekst sadrži tabelu, sliku ili grafikon, oni se posebno dostavljaju Redakciji, u originalnom formatu, sa istim fontom i proredom kao za osnovni tekst.

Fusnote se pišu u fontu Times New Roman,10 pt.

Podnaslove treba pisati na sledeći način:
1. VELIKA SLOVA BOLD
1.1. VELIKA SLOVA REGULAR
1.1.1. Mala slova regular

Molimo da u radu ne koristite više od tri nivoa podnaslova.

Za  efekat upozorenja, skretanje pažnje ili najave molimo da u tekstu ne koristite bold i italic slova. Italic slova u tekstu treba koristiti samo za strane reči, sudske odluke i tekst koji, u punoj formi i uz znake navoda, preuzimate od drugog, tj. citirate.

Obavezno je navođenje referenci na kraju rada.

U spisku referenci navode se svi materijali korišćeni, odnosno pomenuti u radu grupisani prema sledećem redosledu: literatura, propisi, sudska praksa, izvori sa interneta, ostali izvori.

Reference se numerišu rednim brojevima. Spisak literature organizuje se alfabetno prema: početnom slovu prezimena prvog autora; početnom slovu prve reči u nazivu organizacije ukoliko autor nije poznat ili početnom slovu u naslovu reference ako nisu poznati ni autor ni organizacija.

Kada autor u svom imenu ima predlog (de, della, van, von, zu i sl.) koji se piše posle imena, prilikom citiranja imena autora u fusnoti i u popisu literature predlog se navodi posle imena (npr. Jean de Page navodi se kao: Page, J. de), a redosled u literaturi određuje se prema prvom slovu prezimena.

PRAVILA CITIRANJA

Članci

Vodinelić, V., 2015, Zabrana plagiranja i pravo citiranja u nauci, Pravni zapisi, 1, str. 126–200.

Naziv časopisa Pravni zapisi prilikom citiranja treba uvek pisati na srpskom jeziku.

Salacuse, J., Sullivan, N., 2005, Do BITs Really Work? An Evaluation of Bilateral Investment Treaties and Their Grand Bargain, Harvard International Law Journal, Vol. 46, No. 1, p. 109.

Monografije

Poznić, B., 1993, Građansko procesno pravo, Beograd, Savremena administracija, str. 25.

Mitrović, D., Kumpan, A., 2010, Osnovi međunarodnog privatnog prava, Beograd, Pravni fakultet Univerziteta Union, str. 50.

Ako ima više od tri autora:
Varadi, T. et al., 2007, Međunarodno privatno pravo, Beograd, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, str.55.

Upućivanje samo na monografiju (bez navođenja stranica):

Poznić, B., 1993, Građansko procesno pravo, Beograd, Savremena administracija.

Prilozi u zbornicima i  serijskim publikacijama

Dimitrijević, N., Militantna demokratija, konstitucionalna demokratija i osnovna prava: da li su prijatelji demokratije neprijatelji slobode?, u: Beširević, V., (ur.), 2013, Militantna demokratija – nekada i sada, Beograd, Pravni fakultet Univerziteta Union & Službeni glasnik, str. 31–60.

Dimitrijević, V., 1963, Nacrt deklaracije Ujedinjenih nacija o pravu azila i neka aktuelna pitanja azila i izbeglištva, Međunarodni problemi, 4, str. 55–66.

Kada se navodi autor čiji doprinos u kolektivnom delu ne predstavlja prilog sa zasebnim nazivom, u popisu literature navodi se samo kolektivno delo (što je najčešće slučaj sa komentarima).

Npr. ako je Jovanović napisao neke stranice u komentaru koji je uredio Popović, u fusnoti će pisati:

Jovanović, J. u: Popović, P. (ur.), Komentar, a u popisu literature na kraju članka samo: Popović, P. (ur.), Komentar.

Kada prilog ima svoj naziv, u fusnoti će pisati: Jovanović, J., Nehat, u: Popović, P. (ur.), Komentar.

Tada se i u fusnoti i u literaturi prilog vodi po imenu autora priloga, dakle: Jovanović, J., Nehat, u: Popović, P. (ur.), Komentar.

Propisi

Zakon o izvršnom postupku, Sl. glasnik RS, br. 125/04 (u daljem tekstu: ZIP)
Ako se pomenuti zakon citira i kasnije: ZIP

Ako je propis menjan i dopunjavan:
Zakon o društvenoj brizi o deci, Sl. glasnik RS, br. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 8/94.

Ako se citira zakon koji više ne važi:
Zakon o opštem upravnom postupku, Sl. list SRJ, br. 33/97, 31/01.
Prilikom ponovljenog citiranja treba navesti godinu: ZUP, 1997.

Označavanje člana/članova, stava/stavova i tačke/tačaka propisa u tekstu: član 7. stav 2. tačka 4. Zakona; član 8. st. 3- 4. Zakona; član 9. stav 5. tač. 6–7. Zakona.
U fusnotama: čl. 3-5. i 7. Zakona; čl. 5–9. Zakona; čl. 5, st. 1–3, čl. 7, 9. i 12. itd.

Dokumenti UN

Naslov dokumenta, odrednica da je u pitanju dokument UN (UN doc.) posle koje sledi službena numeracija UN, a potom u zagradi navesti datum kada je dokument usvojen.

UNSC Resolution 1244, UN doc. S/RES/1244 (10 June 1999).

Human Rights Committee, Consideration of reports submitted by States parties under article 40 of the Covenant, Concluding Observations of the Human Rights Committee, Serbia, UN dok. CCPR/C/SRB/CO/2 (20 May 2011).

Dokumenti EU

Commission Decision 93/42/EEC of 21 December 1992 concerning additional guarantees relating to infectious bovine rhinotracheitis for bovines destined for Denmark.

Praksa međunarodnih sudova

Opšta pravila:

 1. Imena slučajeva treba navesti u kurzivu.
 2. Versus” treba da bude skraćeno u „v.
 3. Gde odgovara potrebi, skraćeno ime predmeta treba navesti u zagradi, takođe u kurzivu.
 4. Ako se citira deo presude/odluke, referenca treba da sadrži broj strane ili stava u kojem se citat pojavljuje.

Međunarodni sud pravde

Navođenje ovog suda u engleskoj skraćenici (ICJ), puno ime predmeta u kurzivu, u slučaju međudržavnih sporova navođenje strana u sporu u zagradi, vrsta odluke, datum, publikacija u kurzivu, prva strana na kojoj se slučaj pojavljuje, strana i stav gde se pojavljuje konkretan deo teksta na koji se poziva.

ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), Judgment of 27 June 1986, ICJ Reports 1986, p. 14, p. 62, para. 109.

Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between WHO and Egypt, Advisory Opinion of 20 December 1980, ICJ Reports 1980, p. 73, pp. 89–90, para. 37.

U slučaju pozivanja na izdvojeno mišljenje sudije, posle datuma odluke navesti i vrstu izdvojenog mišljenja i prezime sudije.

ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), Judgment of 27 June 1986, Dissenting Opinion of Judge Schwebel, ICJ Reports 1986, p. 259, p. 388, para. 257.

Stalni sud međunarodne pravde

Npr. PCIJ, Status of Eastern Carelia, Advisory Opinion of 23 July 1923, Series B, No. 5, p. 7.

Međunarodni krivični tribunali

Navođenje tribunala u engleskoj skraćenici (ICTY, ICTR), puno ime predmeta u kurzivu, veće, broj predmeta, vrsta odluke, datum, u zagradi internet adresa na kojoj se nalazi odluka posle koje sledi datum pristupa stranici (u skladu s pravilom o citiranju tekstova s interneta) i broj stava na koji se poziva.

ICTY, Appeals Chamber, The Prosecutor v. Dusko Tadic, IT-94–1, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction of 2 October 1995 (http://***, DATUM), para. 17.

ICTR, Trial Chamber, The Prosecutor v. Ignace Bagilishema, ICTR-95–1, Judgment of 7 June 2001 (http://***, DATUM), para. 85.

Evropski sud za ljudska prava

Navođenje ovog suda u engleskoj skraćenici (ECtHR), puno ime predmeta u kurzivu, broj predstavke, vrsta odluke, datum i stav u kojem se pojavljuje konkretan deo teksta na koji se poziva.

ECtHR, Osman v. the United Kingdom, no. 23452/94, Judgment of 28 October 1998, para. 116.

Ako je u pitanju odluka Velikog veća (Grand Chamber) navesti njegovu englesku skraćenicu u uglastoj zagradi [GC], nakon datuma.

Lautsi and Others v. Italy, no. 30814/06, Judgment of 18 March 2011 [GC], para. 70.

U slučaju pozivanja na izdvojeno mišljenje sudije, shodno primeniti pravilo navedeno u citiranju presuda Međunarodnog suda pravde (posle datuma odluke navesti i vrstu izdvojenog mišljenja i prezime sudije) i navesti tačku mišljenja na koje se poziva.

Lautsi and Others v. Italy, no. 30814/06, Judgment of 18 March 2011 [GC], Concurring Opinion of Judge Bonello, point 3.5.

Sud pravde EU

Navođenje ovog suda u engleskoj skraćenici (CJEU), broj predmeta, puno ime predmeta u kurzivu, vrsta odluke i datum, referenca za identifikovanje i stav u kojem se pojavljuje konkretan deo teksta na koji se poziva.

CJEU, case C‑399/11, Stefano Melloni v. Ministerio Fiscal, Judgment of 26 February 2013, ECLI:EU:C:2013:107, para.11.

Kod navođenja mišljenja opšteg pravozastupnika ili mišljenja CJEU ne treba navoditi vrstu odluke.

Opinion of AG Tanchev to CJEU, case C-619/18, European Commission v. Republic of Poland, 11 April 2019, ECLI:EU:C:2019:325, para. 8.

Case Opinion 2/13, Opinion of the Court, Opinion of 18 December 2014, ECLI:EU:C:2014:2454, para.79.

Citiranje tekstova sa interneta

Gajin, S., 2012, Ljudska prava, Pravno-sistemski okvir, Beograd, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, (http://www.pravnifakultet.rs/images/2012/Sasa_Gajin_-_Ljudska_prava_E_izdanje.pdf, 1.1.2013).

Kod sadržaja veb-stranica vrlo često se autori i ne navode. Ukoliko ime autora postoji, navesti ime. U krajnjem slučaju, navesti samo internet adresu.

Walter, M., Konaguchi, J., Multicriteria analysis,(http://www.gigabook/multicriteriaanalysis.pdf, 5.5.2005)

ili

http://www.echr.coe.int/echr/homepage_EN.

Prilozi iz dnevne štampe (štampana izdanja)

Milikić, M., 2013, Sudije već tri godine niko ne ocenjuje, Danas, 12–13. januar, str. 4, stubac a.

Prilozi iz dnevne štampe (dostupni na internetu)

Derikonjić, M., 2011, Apel stručnjaka zbog propusta u reformi pravosuđa, Politika Online, (http://www.politika.rs/rubrike/Hronika/Apel-strucnjaka-zbog-propusta-ureformi- pravosudja.lt.html, 12.01.2011).

Master radovi i doktorske disertacije

Karamarković, L., 2003, Poravnanje i medijacija, doktorska disertacija, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu.

Ponovljeno citiranje

 • Citiranje samo jednog teksta određenog autora: Poznić, B., 1993, str. 55.
 • Citiranje teksta sa više stranica koje su tačno određene: Poznić, B., 1993, str. 55–60.
 • Citiranje više stranica koje se ne određuju tačno: Poznić, B., 1993, str. 55 i d.
 • Ako je citirano više naslova istog autora iz iste godine, prilikom ponovljenog citiranja oznakama a, b, c itd. označiti naslov po redosledu navođenja u članku: Petrović, M., 2001a.
 • Citiranje podatka sa iste stranice istog dela kao u prethodnoj fusnoti: Ibid.
 • Citiranje podatka iz istog dela kao u prethodnoj fusnoti, sa različite stranice: Ibid, str. 75.

Ostale napomene

Prilikom navođenja literature na stranom jeziku, koristiti odgovarajuće skraćenice za strane (p. 5; pp. 2–8).

Radovi prezentovani na konferencijama, objavljeni u zbornicima radova sa konferencija:

Brown, C., 2008, Multicriteria analysis, pp. 89–112, Operational Research Conference, London, September 17–19.