Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union
Godina VII, Broj 2/2016, Strane 209-459

UDK 34
ISSN 2217-2815 (Štampano izdanje)
ISSN 2406-1387 (Online izdanje)

SADRŽAJ

ČLANCI

Miloš Zdravković, Prvenstvo prirodnog prava – geneza jedne ideje

Dragana Knežić-Popović, Evropski javni beležnici na vetrometini

Monika Milošević, Prinudno izvršenje na osnovu javnobeležničke izvršne isprave

Ivan Janković, Pravni status Roma u Kneževini Srbiji

Dragana Pejović, Prostitucija u uporednom pravu i pravu Republike Srbije

Nenad Grujić, Pravo na ugovornu kaznu u slučaju raskida ugovora zbog neispunjenja

Snežana Lakićević, Radničko akcionarstvo i participacija

Ivan Janković, Toma Živanović i Mihailo Konstantinović: dopuna

PRAVNE AKTUELNOSTI

Igor Popović, Kritički osvrt na Prijedlog zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u Bosni i Hercegovini

Ivana Vujadinović, Izazovi u postupku administrativnog izvršenja rešenja inspektora, sa posebnim osvrtom na administrativno izvršenje rešenja građevinskih i komunalnih inspektora

PRIKAZI

Vojislav Bačanin, Bogoljub Milosavljević, Dva veka lokalne samouprave u Srbiji: razvoj zakonodavstva (1804-2014), Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, Beograd, 2015.

PRAVNA PRAKSA

Zoran Ivošević, “Nerazumljivost tužbe” zbog nerazumevanja propisa (Komentar rešenja Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 8-R1. 2464/16 od 7.11.2016. godine)

IN MEMORIAM

Vesna Rakić-Vodinelić, Prof. dr Dobrosav Mitrović

Hronika fakulteta (2016. godina), priredila Ivana Ilić