Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union
Godina II, Broj 1/2011, Strane 1-338

UDK 34
ISSN 2217-2815 (Štampano izdanje)

SADRŽAJ

ČLANCI

Michael Martinek, Rudolf von Jhering (1818–1892) – Life and work of a great German jurist

Jelena Volić-Hellbusch, Borbena demokratija i njena demokratska dilema

Violeta Beširević, Ko se boji federalne Evrope? Kritički osvrt na „Lisabonsku“ odluku Saveznog ustavnog suda Nemačke

Tatjana Papić, Pojam međunarodne organizacije iz Nacrta članova o odgovornosti međunarodnih organizacija Komisije UN za međunarodno pravo

Katarina Damnjanović, Nova prava putnika u komunitarnom železničkom pravu

Nevena Vučković-Šahović, Međunarodno usvojenje i Srbija

PRAVNE AKTUELNOSTI

Dejan Šuput, Novi Zakon o sportu

Zoran Ivošević, Privatizacija sportskih udruženja na „srpski način“

Mario Reljanović and Aleksandra K. Petrović, Šikanozno vršenje prava, diskriminacija i zlostavljanje na radu – zakonska regulativa i praksa

PRILOZI

Saopštenje za štampu Saveznog ustavnog suda Nemačke od 30. juna 2009. godine povodom ocene ustavnosti Ugovora iz Lisabona (prevele Aleksandra Čavoški i Jelena Babić)

PRIKAZI

Slađana Jovanović, Đorđe Ignjatović, Biljana Simeunović-Patić, Viktimologija, Pravni fakultet i Dosije studio, Beograd 2011, 160 str.

Dejan Milić, Slaviša Orlović, Politikološki ogledi, Službeni glasnik, Beograd 2010, 375 str.

PRAVNA PRAKSA

Rešenje Ustavnog suda Srbije o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama

STUDENTSKI RADOVI

Iva Grgić, Militantnost u demokratiji

Nenad Grujić, Područje primene i pravna priroda odgovornosti zbog Culpa in contrahendo

Tatjana Živković, Pojam inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine

BIBLIOGRAFIJA

Pravna bibliografija – Srbija 2010, priredila Ljiljana Prljinčević