Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union
Godina IV, Broj 2/2013, Strane 249-570

UDK 34
ISSN 2217-2815 (Štampano izdanje)

SADRŽAJ

ČLANCI

Katarina Damnjanović, Globalizacija – „zlatno doba” ili „sumrak” prava intelektualne svojine?

Vladimir V. Vodinelić, Čemu posesorni postupak? O razlogu posesorne zaštite državine

Predrag Blagojević, Pravo kao faktor vođenja kulturne politike u Srbiji

Aleksa Radonjić, Is there a place for contract law in Rawls’s theory of justice?

Igor Živkovski, Pravno-politikološki aspekti liberalizma

Boško Tripković, Militantna demokratija i autonomija

PRAVNE AKTUELNOSTI

Tibor Várady, Mišljenje o ustavnopravnim pitanjima koja se postavljaju povodom osporenih odredaba Zakona o nacionalnim savetima – Izneto na javnoj raspravi pred Ustavnim sudom 2. jula 2013. godine

Tamás Korhecz, Statut autonomne pokrajine u ustavnom pravu Republike Srbije – Osvrt na neka načelna ustavno-pravna pitanja u postupku ocene ustavnosti Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine

Bogoljub Milosavljević, Pokrajinski statut i organizacija pokrajinske vlasti prema Ustavu Republike Srbije

Violeta Beširević, Muke po Statutu: da li će jezička dogmatizacija Ustava ukinuti političku autonomiju Vojvodine? – Prilog za javnu raspravu o ustavnosti i zakonitosti Statuta Vojvodine

PRAVNA PRAKSA

Zoran Ivošević, Kapacitet prekluzivnog roka za tužbu radi naknade štete po Zakonu o javnom informisanju (Komentar rešenja Apelacionog suda u Beogradu Gž – 12019/10. od 20.05.2010. godine)

STUDENTSKI RADOVI

Veljko Kovačević, Neka pitanja o prirodi i strukturi pojedinih grana i pravnih instituta engleskog prava

Aleksandar Matković, Proekološki kriminal

ETIČKI KODEKS DOBRE NAUČNE PRAKSE Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu

HRONIKA FAKULTETA (2013. godina), priredila Milka Bekjarev