Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union
Godina VI, Broj 1/2015, Strane 1-256

UDK 34
ISSN 2217-2815 (Štampano izdanje)
ISSN 2406-1387 (Online izdanje)

SADRŽAJ

ČLANCI

Dragana Knežić-Popović, Multiprofesionalni holding – novi oblik povezivanja slobodnih profesija u francuskom pravu

Slobodan Vukadinović, Značaj i primena javnog slušanja na nacionalnom i lokalnom nivou

Bogoljub Milosavljević, Međunarodna saradnja u oblasti smanjenja rizika od katastrofa

Vladimir Crnjanski, Javnobeležnička isprava o zasnivanju hipoteke kao vrsta izvršne isprave

Milica Kovačević, Diverzioni koncept postupanja prema maloletnim učiniocima krivičnih dela – opšta razmatranja i osvrt na Srbiju

PRAVNE AKTUELNOSTI

Vladimir V. Vodinelić, Zabrana plagiranja i pravo citiranja u nauci

Aleksandra Pavićević, Sadržina i svrsishodnost realnog duga

PRIKAZI

Violeta Beširević, Put bez povratka? Od nacionalne države do globalnog konstitucionalizma: Lidija R. Basta Fleiner and Tanasije Marinković (Eds.), Key Developments in Constitutionalism andConstitutional Law, Eleven International Publishing, The Hague 2014, 278 pages

PRAVNA PRAKSA

Zoran Ivošević, Dospelost kamate na iznos otpremnine koju zaposleni treba da vrati (Komentar presude Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 5850/12 od 30.1.2015. godine)

BIBLIOGRAFIJA

Pravna bibliografija – Srbija 2014, priredila Ljiljana Prljinčević